1628855889662 

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  ติดตามงานโครงการเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ดีเด่นและติดตามสถานการณ์โรคลัมปี สกิน การดำเนินการติดตามงานดังกล่าวดำเนินการในพื้นที่อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

 1628829811321

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 นายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานการประชุมการตรวจราชการผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ รอบที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Application Zoom เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมเหลืองหางขาว ชั้น 2 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
สำนักงานปพศุสัตว์เขต 6

1 

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานการประชุมการตรวจราชการผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ รอบที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Application Zoom เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมเหลืองหางขาว ชั้น 2 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

1628672300159

วันที่ 10-11 สิงหาคม 2564 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพอาสาปศุสัตว์ ภายใต้โครงการธนาคารโค- กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ  ติดตามการเช่าซื้อโคนม โดยติดตามสถานะลูกเกิด การทำความเข้าใจในระเบียบโครงการ ธคก. ปัญหาอุปสรรคต่างๆ  ติดตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เฉพาะ และเข้าร่วมการรับโคพระราชทานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ การติดตามงานดังกล่าวดำเนินการในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย  อำเภอคีรีมาศ และอำเภอบ้านด่านลายหอย จังหวัดสุโขทัย

1
วันที่ 10 สิงหาคม 2564 นายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานการประชุมการตรวจราชการผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ รอบที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Application Zoom เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมเหลืองหางขาว ชั้น 2 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6