ผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการ 67

การศึกษาปัจจัยการปนเปื้อนของเชื้อแซลโมเนลลาในฟาร์มไก่เนื้อที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (GAP) ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 จากกิจกรรมเฝ้าระวังเชื้อแซลโมเนลลาปี 2563 - 2564 ! ล่าสุด

การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของการเคลื่อนย้ายสุกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ปี 2565 
การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์เพื่อเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงต่อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย 

- ผลงานวิชาการ 66

* เรื่อง ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโรคบรูเซลลาในโคนมของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย แก้ไขตามมติคณะกรรมการการประชุมครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

* การประเมินความเสี่ยงของการนำเชื้อไวรัสไข้หวัดนกเข้าสู่ฟาร์มสัตว์ปีกในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย เพื่อจัดทำระบบคอมพาร์ทเมนต์ (Compartment)  (แก้ไขตามมติคณะกรรมการประเมินบุคคล ฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566)  

ความสัมพันธ์ระหว่างฤดูกาลและองค์ประกอบน้ำนมดิบและจำนวนเซลล์โซมาติกในถังรวมน้ำนมดิบของฟาร์มโคนมในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง (แก้ไขตามมติคณะกรรมการประเมินบุคคล ฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566)   

การปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในเนื้อสัตว์ จากสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ปีงบประมาณ 2562-2564 (แก้ไขตามมติคณะกรรมการประเมินบุคคล ฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566) - โดย นายดำรงศักดิ์  ทาทอง - นางสาววิภาพรรณ สายคำแต่ง - นางสาวจุฑามาศ  โตมะนิตย์ - นางสาวหทัยชนก  วาสะศิริ - นายสืบชาติ  สัจจวาทิต 

*การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพของการนำเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยเข้าสู่ฟาร์มโคนมที่ได้รับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย (ฉบับแก้ไข ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ  ครั้งที่ 5 / 2566  วันที่ 5 มกราคม 2566)

*การประเมินความเสี่ยงของการนำเชื้อไวรัสไข้หวัดนกเข้าสู่ฟาร์มสัตว์ปีกในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย เพื่อจัดทำระบบคอมพาร์ทเมนต์ (Compartment) (ฉบับแก้ไข ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯครั้งที่ 5/ 2566 วันที่ 5 มกราคม 2566)

*การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพของการนำเชื้อไวรัสไข้หวัดนกเข้าสู่ฟาร์มไก่ไข่ที่ได้รับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ในจังหวัดอุตรดิตถ์ (ฉบับแก้ไข ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/ 2566 วันที่ 5 มกราคม 2566)

- ผลงานวิชาการ 65

* ความสัมพันธ์ระหว่างฤดูกาลและองค์ประกอบน้ำนมดิบและจำนวนเซลล์โซมาติกในถังรวมน้ำนมดิบของฟาร์มโคนมในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง   
* การประเมินความเสี่ยงของการนำเชื้อไวรัสไข้หวัดนกเข้าสู่ฟาร์มสัตว์ปีกในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย เพื่อจัดทำระบบคอมพาร์ทเมนต์ (Compartment) โดย ดำรงศักดิ์ ทาทอง* อังคณา ขันทะบุตร

* การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพของการนำเชื้อไวรัสไข้หวัดนกเข้าสู่ฟาร์มไก่ไข่ที่ได้รับรองการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดี ( GAP ) ในจังหวัดอุตรดิตถ์ - โดย นางสาวสาวิตรี  เรียนไธสง และ นางสาวอังคณา  ขันทะบุตร 

การปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในเนื้อสัตว์ จากสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างปีงบประมาณ 2562-2564 - โดย ดำรงศักดิ์ ทาทอง - วิภาพรรณ สายคาแต่ง -จุฑามาศ โตมะนิตย์ -หทัยชนก วาสะศิริ- สืบชาติ สัจจวาทิตดำรงศักดิ์ ทาทอง -วิภาพรรณ สายคาแต่ง -จุฑามาศ โตมะนิตย์ -หทัยชนก วาสะศิริ-สืบชาติ สัจจวาทิต

* การประเมินความเสี่ยงของการนำเชื้อไวรัสไข้หวัดนกเข้าสู่ฟาร์มสัตว์ปีกในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย เพื่อจัดทำระบบคอมพาร์ทเมนต์ (Compartment) - โดย นายดำรงศักดิ์ ทาทอง และนางสาวอังคณา ขันทะบุตร  

* การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพของการนำเชื้อไวรัสโรคปากเท้าเปื่อยเข้าสู่ฟาร์มโคนมที่ได้รับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย - โดย นางสาวอังคณา ขันทะบุตร และ นางสาวกรุณา กาญจนเตมีย์ 

ปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืนและผลสัมฤทธิ์ในการเลี้ยงกระบือของเกษตรกร ภายใต้โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ  จังหวัดพิษณุโลก (แก้ไขตามมติคณะกรรมการประเมินในการประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 11  มีนาคม  2565)

* ปริมาณโซมาติกเซลล์และจำนวนแบคทีเรียปนเปื้อนในน้ำนมดิบโคที่พบในจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2558 - ตุลาคม 2561 ( แก้ไขตามมติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 )

- ผลงานวิชาการ 64

* ปริมาณโซมาติกเซลล์และจำนวนแบคทีเรียปนเปื้อนในน้ำนมดิบโคที่พบในจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2558 - ตุลาคม 2561

ปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืนและผลสัมฤทธิ์ในการเลี้ยงกระบือของเกษตรกร ภายใต้โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ จังหวัดพิษณุโลก 

* ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ( แก้ไขตามมติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 9/64 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ) 
* ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคเต้านมอักเสบจากกระบวนการรีดนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ( แก้ไขตามมติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 9/64 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ) 
* ความชุกและความสัมพันธ์ของปัจจัยในการเกิดโรคพยาธิในเลือดของโคนมในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ระหว่างปี พ.ศ. 2562 - 2563 ( แก้ไขตามมติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 9/64 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ) 

* ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโรคบรูเซลลาในโคนมของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย 
* ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรมมการป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนมของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย (ฉบับแก้ไข ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ (คณะที่ 4) ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566)

ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคเต้านมอักเสบจากกระบวนการรีดนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6
* ความชุกและความสัมพันธ์ของปัจจัยในการเกิดโรคพยาธิในเลือดของโคนมในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2563

ความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 (แก้ไขตามมติคณะกรรมการประเมินฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 18 พฤษภาคม 2564) 

การศึกษาทัศนคติของเกษตรกรต่อการอนุรักษ์และพัฒนากระบืออย่างยั่งยืนในจังหวัดอุทัยธานี 
การศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรที่ได้รับสัตว์ปีก ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 

- ผลงานวิชาการ 63

* การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจและความพึงพอใจในการเลือกซื้อโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก 
* การศึกษาเจตคติการอนุรักษ์ไก่ชนนเรศวรของประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 

*ปัจจัยเสี่ยงและการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียในเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ปี พ.ศ.2562  (แก้ไขตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2563)

*การสำรวจความรู้ และทัศนคติของผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดพิจิตร ต่อโครงการฟาร์มลด ฟาร์มปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มไก่เนื้อและฟาร์มสุกร จังหวัดพิจิตร (แก้ไขตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2563)

การศึกษาทางเลือกอื่นเพื่อทดแทนการใช้ยาโคลิสตินผสมในอาหารสัตว์ในฟาร์มสุกรเพื่อรักษาอาการท้องเสีย เนื่องจากการติดเชื้อ อี. โคไล. (E. coli) ในลูกสุกรอนุบาล

การเฝ้าระวังสารพิษจากเชื้อราในวัตถุดิบอาหารสัตว์

*การสารวจความรู้ และทัศนคติของผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่สานักงานปศุสัตว์ จังหวัดพิจิตร ต่อโครงการฟาร์มลด ฟาร์มปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มไก่เนื้อและฟาร์มสุกร จังหวัดพิจิตร

*ปัจจัยเสี่ยงและการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียในเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ปี พ.ศ.2562 

* สภาพการผลิตและวิถีการตลาดแพะเนื้อจังหวัดนครสวรรค์

* ปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืนในการเลี้ยงกระบือของเกษตรกร จังหวัดนครสวรรค์

* การศึกษาสภาพการผลิตและการใช้อาหารหยาบของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดสุโขทัย 

การบริหารจัดการโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยชุมชนมีส่วนร่วม กรณีศึกษาพื้นที่บ้านน้ำสิงห์เหนือ หมู่ที่ 4  ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

* การแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

*การปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella spp. ในเนื้อสัตว์จากสถานที่จำหน่ายในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย

*รายงานการตรวจสารเร่งเนื้อแดงในเนื้อสัตว์จากตลากสดในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

*รายงานความชุกของการพบเชื้อ Salmonella spp. ในเนื้อสัตว์ จากตลาดสดพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างSalmonella spp. ในเนื้อสัตว์ จากตลาดสดพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

* การปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella spp. ในเนื้อสัตว์จากสถานที่จำหน่ายในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย

การเฝ้าระวังการปนเปื้อยเชื้อแบคทีเรียและสารตกค้างของยาปฏิชีวนะในเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในจังหวัดพิจิตร ระหว่าง ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2560

การศึกษาคุณภาพน้ำเสียจากฟาร์มสุกรและโรงฆ่าสัตว์ในจังหวัดพิจิตร ระหว่าง เดือนตุลาคม 2558 - เดือนมีนาคม 2560

การประเมินความเสี่ยงด้านอาหารปลอดภัยในสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 2560

* การเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียและการตกค้างของยาปฎิชีวนะในเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในจังหวัดพิจิตร ระหว่างตุลาคม 2558 - มีนาคม 2560

* การศึกษาคุณภาพน้ำเสียจากฟาร์มสุกรและโรงฆ่าสัตว์ในจังหวัดพิจิตร ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 - เดือนมีนาคม 2560

* การประเมินความเสี่ยงด้านอาหารปลอดภัยในสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

* การศึกษาปริมาณน้ำนมภายหลังการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยของโคนมจังหวัดสุโขทัย 

* การประเมินระบบป้องกันโรคเบื้องต้นในการเลี้ยงโคนมในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6

* การศึกษาความแตกต่างของภาวะระดับภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อและโคนมภายหลังการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยชนิด Monovalent O และ Bivalent ( O และ A )

* การศึกษาการปนเปื้อนเชื้อ Salmonella spp และ เชื้อ Staphylococcus aureus ในเนื้อสัตว์ระหว่างสถานที่จำหน่ายสัตว์และโรงฆ๋าสัตว์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างปีงบประมาณ 2557 - 2559

* การศึกษาความแตกต่างของภสวะระดับภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อและโคนมภายหลังการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยชนิด Monovalent O และ Bivalent ( O และ A  ) 

* การประเมินระบบป้องกันโรคเบื้องต้นในการเลี้ยงโคนมในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 

* การศึกษาความรู้และการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับสานเร่งเนื้อแดง และพฤติกรรมบริโภคสื่อของผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

* การศึกษาสภาพการเลี้ยงสุกรและทัศนคติของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรต่อการรับรองมาตรฐานฟาร์มในจังหวัดเพชรบูรณ์

* การปนเปื้อนเชื้อ Salmonella spp และ Staphylococcus aurcus ในเนื้อสัตว์ที่โรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในจังหวัดตาก ปีงบประมาณ 2557 - 2559

* ระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เชิงภูมิสารสนเทศ

การศึกษาความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตนของผู้ประกอบการขายอาหารสัตว์ต่อพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2525และ พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

* การศึกษาความแตกต่างจำนวนแบคทีเรียโดยรวมของโครงการเนื้อสัตว์อนามัยกับเนื้อสัตว์จากโรงฆ๋าสัตว์ภายในประเทศในพื้นที่จังหวัดตาก

* การศึกษาการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อสุกรจากโรงฆ๋าสัตว์ในจังหวัดตากระหว่าง 2555-2557 

* การศึกษาความรู้และพฤติกรรมในการป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยของผู้ที่นำโค กระบือ เข้าตลาดนัดค้าสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6

* การศึกษษเปรียบเทียบการใช้ลูกแตงโมป่าและยาถ่ายพยาธิเพื่อถ่ายพยาธิในแพะ

* การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของผู้ค้าโค-กระบือ ต่อการผลิตเนื้อสัตว์ปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดตากระหว่างปี 2556 - 2557 

* สำรวจความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับมาตราฐานฟาร์มโคนมของเกษตรกรในจังหวัดนครสวรรค์

* การเฝ้าระวังการใช้สารเร่งเนื้อแดงในสุกรในจังหวัดพิจิตรระหว่างปีงบประมาณ 2554-2555

* การศึกษาค่าองค์ประกอบน้ำนมดิบและจำนวนเซลล์โซมาติกจากถังนมรวมรายฟาร์มโคนมในจังหวัดพิจิตร ระหว่างเดือนตุลาคม 2554 ถึง กรกฎษคม 2556

* การสร้างเครื่องมือช่วยจัดผลเชิงคุณภาพในการประเมินความเข็งแข็งกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

* การพัฒนาระบบฐานข้อมูลพัฒนาบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 

* การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของเนื้อสัตว์ สถานีเก็บตัวอย่างและการปนเปื้อนเชิงซัลโมเนลล่าในเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในพื้นที่จังหวัดตากระหว่างปี 2557-2559

* การเฝ้าระวังการใช้สารเร่งเนื้อแดงในสุกรในจังหวัดอุตรดิตถ์ปีงบประมาณ 2555-2557 

* การปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียต่อโรคในเนื้อสุกรจากโรงฆ๋าสัตว์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ปีงบประมาณ 2555-2557

*