ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์ ( ล่าสุด )

สถิติจำนวนสัตว์ประจำปี 2566
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และพื้นที่ รายจังหวัด
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โคเนื้อ รายจังหวัด
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โคนม รายจังหวัด
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ กระบือ รายจังหวัด
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ สุกร รายจังหวัด
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ไก่ รายจังหวัด
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ แกะ รายจังหวัด
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เป็ด รายจังหวัด
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ แพะ รายจังหวัด
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ สัตว์ชนิดอื่นๆ รายจังหวัด
 
สถิติจำนวนสัตว์ประจำปี 2565
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และพื้นที่ รายจังหวัด
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โคเนื้อ รายจังหวัด
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โคนม รายจังหวัด
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ กระบือ รายจังหวัด
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ สุกร รายจังหวัด
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ไก่ รายจังหวัด
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ แกะ รายจังหวัด
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เป็ด รายจังหวัด
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ แพะ รายจังหวัด
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ สัตว์ชนิดอื่นๆ รายจังหวัด
 
สถิติจำนวนสัตว์ประจำปี 2564
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และพื้นที่ รายจังหวัด
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โคเนื้อ รายจังหวัด
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โคนม รายจังหวัด
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ กระบือ รายจังหวัด
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ สุกร รายจังหวัด
 ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ไก่ รายจังหวัด
 ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ แกะ รายจังหวัด
 ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เป็ด รายจังหวัด
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ แพะ รายจังหวัด
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ สัตว์ชนิดอื่นๆ รายจังหวัด
 
สถิติจำนวนสัตว์ประจำปี 2563
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และพื้นที่ รายจังหวัด
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โคเนื้อ รายจังหวัด
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โคนม รายจังหวัด
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ กระบือ รายจังหวัด
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ สุกร รายจังหวัด
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ไก่ รายจังหวัด
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ แกะ รายจังหวัด
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เป็ด รายจังหวัด
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ แพะ รายจังหวัด
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ สัตว์ชนิดอื่นๆ รายจังหวัด
 
สถิติจำนวนสัตว์ประจำปี 2562
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และพื้นที่ รายจังหวัด
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โคเนื้อ รายจังหวัด
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โคนม รายจังหวัด
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ กระบือ รายจังหวัด
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ สุกร รายจังหวัด
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ไก่ รายจังหวัด
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ แกะ รายจังหวัด
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เป็ด รายจังหวัด
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ แพะ รายจังหวัด
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ สัตว์ชนิดอื่นๆ รายจังหวัด

แผนภูมิ-แผนที่ เกษตรกร-รายชนิดสัตว์ ปี 2562

 - โคเนื้อ  - โคนม  - กระบือ  - สุกร
 - เกษตรกรและจำนวนโคเนื้อ  - เกษตรกรและจำนวนโคนม  - เกษตรและจำนวนกระบือ  - เกษตรและจำนวนสุกร
 - ไก่  - เป็ด  - แพะ  - แกะ
 - เกษตรกรและจำนวนไก่  - เกษตรกรและจำนวนเป็ด  - เกษตรกรและจำนวนแพะ  - เกษตรกรและจำนวนแกะ

 แผนภูมิ-แผนที่ เกษตรกร-รายชนิดสัตว์ ปี 2563

 - โคเนื้อ  - โคนม  - กระบือ  - สุกร
 - เกษตรกรและจำนวนโคเนื้อ  - เกษตรกรและจำนวนโคน  - เกษตรและจำนวนกระบือ  - เกษตรและจำนวนสุกร
 - ไก่  - เป็ด  - แพะ  - แกะ
 - เกษตรกรและจำนวนไก่  - เกษตรกรและจำนวนเป็ด  - เกษตรกรและจำนวนแพะ  - เกษตรกรและจำนวนแกะ

 

สถิติจำนวนสัตว์ประจำปี 2561
 ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และพื้นที่ รายจังหวัด
 ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โคเนื้อ รายจังหวัด
 ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โคนม รายจังหวัด
 ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ กระบือ รายจังหวัด
 ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ สุกร รายจังหวัด
 ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ไก่ รายจังหวัด
 ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ แกะ รายจังหวัด
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เป็ด รายจังหวัด
 ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ แพะ รายจังหวัด
 ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ สัตว์ชนิดอื่นๆ รายจังหวัด
 
สถิติจำนวนสัตว์ประจำปี 2560
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และพื้นที่ รายจังหวัด ในพื้นที่เขต 6
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โคเนื้อ รายจังหวัด ในพื้นที่เขต 6
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โคนม รายจังหวัดในพื้นที่เขต 6
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ กระบือ รายจังหวัด ในพื้นที่เขต 6
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ สุกร รายจังหวัด ในพื้นที่เขต 6
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ไก่ รายจังหวัด ในพื้นที่เขต 6
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เป็ด รายจังหวัด ในพื้นที่เขต 6 
ข้อมูลเกษ๖รกรผู้เลี้ยงสัตว์ แกะ รายจังหวัด ในพื้นที่เขต 6 
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ แพะ รายจังหวัด ในพื้นที่เขต 6
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ สัตว์ชนิดอื่นๆ รายจังหวัด ในพื้นที่เขต 6
 
สถิติจำนวนสัตว์ประจำปี 2558 
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และพื้นที่ รายจังหวัด ในพื้นที่เขต 6
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โคเนื้อ รายจังหวัด ในพื้นที่เขต 6
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โคนม รายจังหวัดในพื้นที่เขต 6
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ กระบือ - สุกร รายจังหวัด ในพื้นที่เขต 6
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ไก่ เป็ด รายจังหวัด ในพื้นที่เขต 6
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ แพะ - แกะ รายจังหวัด ในพื้นที่เขต 6
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ สัตว์ชนิดอื่นๆ รายจังหวัด ในพื้นที่เขต 6
จำนวนสถานที่ดำเนินกิจการด้านอาหารสัตว์ รายจังหวัด ในพื้นที่เขต 6
จำนวนสถานที่ดำเนินกิจการด้านปศุสัตว์ รายจังหวัด ในพื้นที่เขต 6
 
สถิติจำนวนสัตว์ประจำปี 2557 
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และพื้นที่ รายจังหวัด ในพื้นที่เขต 6
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โคเนื้อ รายจังหวัด ในพื้นที่เขต 6
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โคนม รายจังหวัดในพื้นที่เขต 6
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ กระบือ - สุกร รายจังหวัด ในพื้นที่เขต 6
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ไก่ เป็ด รายจังหวัด ในพื้นที่เขต 6
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ แพะ - แกะ รายจังหวัด ในพื้นที่เขต 6
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ สัตว์ชนิดอื่นๆ รายจังหวัด ในพื้นที่เขต 6
จำนวนสถานที่ดำเนินกิจการด้านอาหารสัตว์ รายจังหวัด ในพื้นที่เขต 6
จำนวนสถานที่ดำเนินกิจการด้านปศุสัตว์ รายจังหวัด ในพื้นที่เขต 6
 
สถิติจำนวนสัตว์ประจำปี 2556
 ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และพื้นที่ รายจังหวัด ปีงบประมาณ 2556
 ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยง โคเนื้อ รายจังหวัด ปีงบประมาณ 2556
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยง โคนม รายจังหวัด ปีงบประมาณ 2556
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยง กระบือ - สุกร รายจังหวัด ปีงบประมาณ 2556
 ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยง ไก่ รายจังหวัด ปีงบประมาณ 2556
 ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยง เป็ด รายจังหวัด ปีงบประมาณ 2556
 ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยง แพะ - แกะ รายจังหวัด ปีงบประมาณ 2556
 ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยง สัตว์ชนิดอื่นๆ รายจังหวัด ปีงบประมาณ 2556
 
 ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และพื้นที่ รายจังหวัด ปีงบประมาณ 2555
 ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยง โคเนื้อ รายจังหวัด ปีงบประมาณ 2555
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยง โคนม รายจังหวัด ปีงบประมาณ 2555
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยง กระบือ - สุกร รายจังหวัด ปีงบประมาณ 2555
 ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยง ไก่ รายจังหวัด ปีงบประมาณ 2555
 ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยง เป็ด รายจังหวัด ปีงบประมาณ 2555
 ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยง แพะ - แกะ รายจังหวัด ปีงบประมาณ 2555
 ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยง สัตว์ชนิดอื่นๆ รายจังหวัด ปีงบประมาณ 2555
 
ตารางสถิติจำนวนสัตว์ประจำปี 2554 
จังหวัด
โคนม
โคเนื้อ
กระบือ
สุกร
แพะ
แกะ
ไก่
เป็ด
ช้าง
พิจิตร
844
17,120
2,810
33,157
1,745
493
1,332,876
1,177,058
-
พิษณุโลก
77
59,294
13,585
126,555
3,024
74
1,739,077
1,238,881
1
เพชรบูรณ์
3,323
112,082
4,895
61,269
9,200
1,160
5,249,962
229,466
-
อุตรดิตถ์
86
46,316
12,676
109,141
3,685
412
1,884,072
275,144
-
สุโขทัย
1,487
65,575
4,364
50,204
994
14
1,155,801
523,060
21
กำแพงเพชร
41
26,115
4,780
102,459
945
193
2,235,026
856,897
1
อุทัยธานี
130
38,732
21,185
37,552
3,106
263
1,718,161
297,217
5
ตาก
227
120,598
9,902
57,789
1,432
20
807,543
15,623
174
นครสวรรค์
1,546
75,316
3,220
88,642
6,433
909
7,465,803
992,695
-
รวม
7,761
561,148
77,417
666,768
30,564
3,538
23,588,251
5,606,041
202
ตารางสถิติจำนวนสัตว์ประจำปี 2554
จังหวัด
ม้า
นกกระจอกเทศ
นกกระทา
ห่าน
กวาง
อูฐ
สุนัข
แมว
ลา
ล่อ
ไก่งวง
พิจิตร
69
2878
21,770
467
31
-
-
-
-
-
104
พิษณุโลก
101
11
2,519
516
2
2
-
-
-
-
253
เพชรบูรณ์
169
19
142
1,013
27
2
-
-
2
1
1,556
อุตรดิตถ์
54
10
10,057
325
102
-
-
-
2
-
60
สุโขทัย
7
7
3,528
206
8
-
-
-
-
-
13
กำแพงเพชร
47
6
36
365
1
-
-
-
2
-
203
อุทัยธานี
40
1
-
266
-
2
-
-
2
2
19
ตาก
80
-
28
241
-
1
-
-
10
-
181
นครสวรรค์
58
10
35,255
771
14
-
-
-
5
21
130
รวม
625
2942
73,335
4,170
185
7
-
-
23
24
2,492
ตารางสถิติจำนวนสัตว์ประจำปี 2553
จังหวัด
โคนม
โคเนื้อ
กระบือ
สุกร
แพะ
แกะ
ไก่
เป็ด
ช้าง
พิจิตร
987
19,762
3,419
26,714
1,617
372
1,116,311
1,250,739
1
พิษณุโลก
3
66,647
12,965
88,888
3,021
54
1,238,676
1,573,894
10
เพชรบูรณ์
3,268
119,109
4,491
60,527
8,800
1,128
5,029,851
195,912
-
อุตรดิตถ์
137
44,516
12,227
95,509
3,463
549
1,072,679
160,217
-
สุโขทัย
1,537
58,495
4,179
44,185
1,167
4
1,026,342
503,865
19
กำแพงเพชร
41
27,995
5,111
99,342
404
18
2,252,676
985,463
1
อุทัยธานี
128
37,326
19,335
34,055
2,863
210
1,711,594
289,124
1
ตาก
136
97,317
7,504
40,261
1,115
25
557,630
11,705
140
นครสวรรค์
1,558
73,424
2,864
87,679
7,665
886
6,116,402
902,295
-
รวม
7,795
544,585
72,095
577,160
30,115
3,246
20,752,161
5,873,214
172
ตารางสถิติจำนวนสัตว์ประจำปี 2553
จังหวัด
ม้า
นกกระจอกเทศ
นกกระทา
ห่าน
กวาง
อูฐ
สุนัข
แมว
ลา
ล่อ
ไก่งวง
พิจิตร
71
427
16,803
447
21
-
-
-
-
-
41
พิษณุโลก
55
11
1,641
337
140
2
-
-
-
-
181
เพชรบูรณ์
151
21
168
911
22
9
-
-
2
-
1,182
อุตรดิตถ์
54
10
10,047
266
84
-
-
-
2
-
57
สุโขทัย
8
6
27
150
1
-
-
-
-
-
12
กำแพงเพชร
41
6
4,517
275
1
-
-
-
2
-
28
อุทัยธานี
32
1
-
206
-
-
-
-
2
1
19
ตาก
75
-
8
106
-
1
-
-
-
 
123
นครสวรรค์
44
10
35,044
529
14
-
-
-
5
21
101
รวม
531
492
68,255
3,227
283
12
-
-
13
22
1,744
ตารางสถิติจำนวนสัตว์ประจำปี 2552
จังหวัด
โคนม
โคเนื้อ
กระบือ
สุกร
แพะ
แกะ
ไก่
เป็ด
ช้าง
พิจิตร
937
29,160
5,369
28,117
2,067
555
1,605,555
1,725,278
-
พิษณุโลก
20
116,234
20,705
78,872
4,318
-
1,502,786
1,530,568
-
เพชรบูรณ์
3,927
143,632
3,497
63,931
6,592
2,380
3,464,486
470,542
-
อุตรดิตถ์
86
71,158
16,227
78,689
8,302
789
1,394,284
132,386
-
สุโขทัย
6,792
86,292
4,358
48,010
3,310
-
658,890
258,234
68
กำแพงเพชร
-
40,646
6,940
100,396
731
103
2,263,876
1,285,849
 
อุทัยธานี
74
34,894
18,517
21,743
5,819
66
1,129,729
129,095
-
ตาก
34
219,339
20,355
39,050
2,341
91
597,411
 
6,795
108
นครสวรรค์
1,487
107,514
2,796
47,649
13,119
1,186
6,416,256
581,145
-
รวม
13,357
848,869
98,764
506,457
46,599
4,751
19,033,273
6,119,273
176
ตารางสถิติจำนวนสัตว์ประจำปี 2552
จังหวัด
ม้า
นกกระจอกเทศ
นกกระทา
ห่าน
กวาง
อูฐ
สุนัข
แมว
ลา
ล่อ
ไก่งวง
พิจิตร
24
1,843
11,596
178
-
-
50,062
22,741
-
-
4
พิษณุโลก
12
3
215
208
50
-
97,388
29,894
-
-
56
เพชรบูรณ์
120
1
59
344
-
-
107,194
23,089
-
1
215
อุตรดิตถ์
3
5
13,500
324
10
-
71,799
15,306
-
-
4
สุโขทัย
4
-
15,000
178
-
-
83,199
24,771
-
-
14
กำแพงเพชร
6
-
6,101
14
-
-
83,346
34,140
-
-
-
อุทัยธานี
29
-
4
71
-
-
51,806
19,950
-
-
4
 
ตาก
49
-
-
-
38
-
33,796
13,341
-
-
-
 
นครสวรรค์
46
24
396
327
-
-
101,092
41,001
1
-
85
 
รวม
293
1,876
46,871
1,644
98
-
679,682
224,233
1
-
382