1

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.ปศุสัตว์เขต 6 นายเทวัญ รัตนะ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โดยมีการสรุปผลงานของหน่วยงานพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฎิบัติงานในปี 2564 มีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ( ห้องเหลืองหางขาว ) อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก ( เพื่อเป็นการปฎิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิค-19 ได้ทำการประชุมผ่านระบบแอพพลิเคชั่น zoom )

 1628494732057

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานปศุสัตว์เขต 6  โดยส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 18 จังหวัดพิจิตร โดยมีนายสุชาติ เจริญศรี ผู้ตรวจราชการเขต 18 เป็นประธานประชุมผ่านระบบ Application Zoom เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ณ ห้องประชุมบางแก้ว ชั้น 2 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

 325640

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 นายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานการประชุมการตรวจราชการผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ รอบที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Application Zoom เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดตาก ณ ห้องประชุมเหลืองหางขาว ชั้น 2 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

1628220556854 

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 นายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานการประชุมการตรวจราชการผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ รอบที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Application Zoom เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมเหลืองหางขาว ชั้น 2 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

1628064670498 

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 นายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานการประชุมการตรวจราชการผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ รอบที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Application Zoom เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมเหลืองหางขาว ชั้น 2 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6