1629463344475

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ออกปฎิบัติงานติดตามโครงการส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี เพื่อติดตามกิจกรรมการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

1

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ท่านปศุสัตว์เขต6 นายเทวัญ รัตนะ เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรแบะสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ระยะ 5 ปี ( พศ.2566-2570 ) ผ่านทางระบบ Application Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ( ห้องเหลืองหางขาว) อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก

1629389838325 

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 นายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 และตัวชี้วัดด้านสุขภาพสัตว์ ปีงบประมาณ 2564 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Application Zoom เพื่อติดตามสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ผลการดำเนินงาน และติดตามตัวชี้วัดด้านสุขภาพสัตว์ ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมเหลืองหางขาว ชั้น 2 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

1629368786697

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ออกปฎิบัติงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาทรอุทิศ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนุชเทียน อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อติดตามกิจกรรมการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียน ได้แก่การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงไก่พื้นเมือง การเลี้ยงเป็ดไข่ การเลี้ยงเป็ดเทศ และกิจกรรมการขยายงานด้านปศุสัตว์ของโรงเรียนสู่ชุมชน 

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

 1

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 นายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานการประชุมการตรวจราชการผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ รอบที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Application Zoom เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ณ ห้องประชุมเหลืองหางขาว ชั้น 2 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

เนื้อหาอื่นๆ...