20210825 132845

วันที่ 25 สิงหาคม 2564  เวลา 13.30 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 17 (นางดาเรศร์ กิตติโยภาส) มอบหมายให้นายเทวัญ  รัตนะ  ปศุสัตว์เขต 6 เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 2 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6  (ห้องเหลืองหางขาว) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

1629805231287

  วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 และ 3 และกองสาธารณสุขท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองผลงานการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564​ ระดับเขต ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 (โครงการ Thailand Rabies Awards 2021) โดยมีนายธีรยุทธ สำราญทรัพย์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธาน ผ่านระบบ Application Zoom ณ ห้องประชุมเหลืองหางขาว สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งคณะกรรมการมีมติ ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศระดับเทศบาล ได้แก่ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย
- รางวัลชนะเลิศระดับองค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์ จังหวัดกำแพงเพชร
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต​ 6

 1629789492091

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนเครือข่ายการผลิตและการตลาดแพะในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 และประธานกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Application Zoom เพื่อติดตามสถานการณ์การผลิดและการตลาดแพะในพื้นที่แต่ละจังหวัดและรับฟังปัญหาอุปสรรค ณ ห้องประชุมบางแก้ว ชั้น 2 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

1629806367663

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายสุริพล มาบุญช่วย ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกและปศุสัตว์อำเภอชาติตระการ ร่วมเข้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยผ่านระบบ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ทรงติดตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียน ได้แก่กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 50 ตัว กิจกรรมการเลี้ยงเป็ดเทศ จำนวน 8 ตัว เพื่อนำมาประกอบเป็นอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนได้รับประทาน

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

 1

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564  เวลา 13.00 น. นายเทวัญ  รัตนะ  ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ รอบที่ 2 และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 17 (นางดาเรศร์ กิตติโยภาส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ ผ่านทางระบบApplication Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6  ( ห้องเหลืองหางขาว) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก