1

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564  เวลา 13.00 น. ท่านปศุสัตว์เขต 6 นายเทวัญ  รัตนะ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ รอบที่ 2 และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 17(นางดาเรศร์ กิตติโยภาส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดตาก ผ่านทางระบบApplication Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6  ( ห้องเหลืองหางขาว) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 1

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564  เวลา 09.00 น. ท่านปศุสัตว์เขต 6 นายเทวัญ  รัตนะ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ รอบที่ 2 และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 17(นางดาเรศร์ กิตติโยภาส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดอุตรดิตถ์ ผ่านทางระบบApplication Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6  ( ห้องเหลืองหางขาว) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 20210817 090440

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564  เวลา 13.00 น. ท่านปศุสัตว์เขต 6 นายเทวัญ  รัตนะ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ รอบที่ 2 และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 17 (นางดาเรศร์ กิตติโยภาส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดพิษณุโลก ผ่านทางระบบApplication Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6  ( ห้องเหลืองหางขาว) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

1

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตตรวจราชการที่ 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 จังหวัดนครสวรรค์ ผ่านทางระบบ Application Zoom ณ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 20210817 090440

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564  เวลา 09.00 น. ท่านปศุสัตว์เขต 6 นายเทวัญ  รัตนะ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ รอบที่ 2 และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 17 (นางดาเรศร์ กิตติโยภาส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดสุโขทัย ผ่านทางระบบApplication Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6  ( ห้องเหลืองหางขาว) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก