2

วันที่ 3 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง อำเภอวัดโบสถ์ออกปฎิบัติงานโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยติดตามเกษตรกรที่ได้รับปัจจัยการผลิตของโครงการได้แก่พันธุ์ไก่ไข่ อาหารสำเร็จรูปและเวชภัณฑ์ในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก จำนวน 10 ราย และอำเภอวัดโบสถ์ จำนวน 10 ราย

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

 1

วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ นายมานพ โชคดี และนางสาวอังคณา ขันทะบุตร เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธี “พระราชทานแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล ให้กับกลุ่มเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะ” รวมทั้งสิ้นจำนวน 94 ตัว โดยมี พลตรี กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลี่ยม จำกัด (มหาชน) และข้าราชการกองพันส่งกำลังและบริการที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เข้าร่วมพิธี ณ โครงการเลี้ยงแพะพระราชทานพันธุ์แบล็คเบงกอล ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในโอกาสนี้ กองพันส่งกำลังและบริการที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ได้จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ การเลี้ยงดูแลแพะอย่างถูกวิธีให้กับกลุ่มเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะ ก่อนที่จะได้นำแพะที่ได้รับพระราชทานเดินทางกลับภูมิลำเนา กลุ่มเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะ ต่างมีความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อย่างหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงมีต่อกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

 1

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 9.30 น. ปศุสัตว์เขต 6 นายเทวัญ รัตนะ เป็นประธานในการประชุมของสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อรายงานผลการปฎิบัติและรับฟังนโยบายในการปฎิบัติของท่านปศุสัตว์เขต 6 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ( ห้องบางแก้ว) อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก ( เพื่อเป็นการปฎิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ได้ทำการประชุมผ่านระบบแอพพลิเคชั่น zoom )

1630315988152

วันที่ ๓๐ สิงหาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการรับรองคอมพาร์ทเมนต์ ร่วมกับคณะผู้ตรวจประเมินจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยประชุมผ่านระบบ Application Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ (ห้องภูหินร่องกล้า) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อพิจารณาคงไว้ซึ่งการรับรองคอมพาร์ทเมนต์ ชนิดฟาร์มไก่เนื้อของบริษัท บี ฟู้ด โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ลำดับที่ BFI 10 จำนวน ๒ แห่ง

1629881711608

วันที่ ๒๓ ๒๔ และ ๒๕ สิงหาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการรับรองคอมพาร์ทเมนต์ ร่วมกับคณะผู้ตรวจประเมินจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ โดยเป็นการประชุมผ่านระบบ Application Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ (ห้องบางแก้ว และห้องภูหินร่องกล้า) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อพิจารณาคงไว้ซึ่งการรับรองคอมพาร์ทเมนต์ ชนิดฟาร์มไก่เนื้อของบริษัท บี ฟู้ด โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์  ลำดับที่ BFI 10 จำนวน ๒ แห่ง และลำดับที่ BFI 17 จำนวน ๔ แห่ง ผลการพิจารณา คงไว้ซึ่งการรับรองแบบมีเงื่อนไข คือให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับบันทึกรายวันจำนวนสัตว์ที่เลี้ยงของแต่ละรุ่น ส่วนเกณฑ์อื่น ๆ ทางฟาร์มก็ได้จัดให้มีตามที่กำหนด และได้เน้นย้ำให้เข้มงวดปฏิบัติตามระบบ biosecurity เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคระบาดสัตว์ปีกให้ได้มากที่สุด

เนื้อหาอื่นๆ...