1631699691740

วันที่ 15 กันยายน 2564 
         ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ มอบหญ้าแห้งพระราชทานและถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัยและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกรในพื้นที่ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
        ในการนี้ปศุสัตว์เขต 6 ได้มอบนโยบายและแนะนำแนวทางในการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ รวมถึงมอบอาหารสัตว์ น้ำยาฆ่าเชื้อ และแร่ธาตุก้อนให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าว จำนวน 20 ราย
       ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนหญ้าแห้งจากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร จำนวน 7,500 กก. 
------------------------------------------------------
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

 1

วันที่ 15 กันยายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมประชุมสรุปผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบรูณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต6 ( ห้องเหลืองหางขาว ) อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก

 1631524487345

วันที่ 13 กันยายน 2564 นายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วย นายบุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ และนายสุขุม สนธิพันธ์ ผู้อำนวยกลุ่มควบคุมป้องกันโรคปศุสัตว์ ร่วมชี้แจงแนวทางการควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ โดยมีปศุสัตว์จังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก หัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และผู้อำนวยการส่วนฯ สำนักงานปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบางแก้ว ชั้น 2 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้หน่วยงานอื่นๆในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Application Zoom  เพื่อติดตามสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ชี้แจงแนวทางการควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฎิบัติงานในปีงบประมาณ 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

 1

วันที่ 14 กันยายน 2564 ท่านปศุสัตว์เขต 6 นายเทวัญ รัตนะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกียวข้อง เข้าร่วมประชุมสรุปผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบรูณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต6 ( ห้องเหลืองหางขาว ) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 1631504266619

วันที่ 10 กันยายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการยกเว้นการปฎิบัติการตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2563 และหลักเกณฑ์วิธีปฎิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2564 กรณีโรคลัมปี สกิน ผ่านการประชุมทางไกลออนไลน์โปรแกรม Zoom  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต6 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

เนื้อหาอื่นๆ...