ข้อมูลสถิติสัตว์
ข้อมูลสถิติสัตว์พื้นฐาน ปศข.6 
รายงานประจำปี 2560

Zonning เขต 6
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โคนม
 * โคเนื้อ 
สุกร
ไก้เนื้อ
ไก่ไข่
กระบือ
แพะ
แกะ 

* ข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และจำนวนสัตว์ที่ถูกฆ่า

ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ๋ 
การดำเนินงานโครงการแปลงใหญ่และแปลงเตรียมความพร้อม
แผนผังขั้นตอนการดำเนินงานแปลงใหญ่
้อมูลแปลงใหญ่ปี 60
ข้อมูลแปลงใหญืปี 61
ข้อมูลแปลงใหญ่ปี 63

*ข้อมูลโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ปี 2564

รายงานตรวจราชการแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์
ภัยพิบัติ 60
ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งด้านปศุสัตว์
คำสั่ง กรรมการภัยพิบัติระดับ เขต 6
ชาร์ทให้ความช่วยเหลือ
พื้นที่เฝ้าระวังรายจังหวัด
พื้นที่เสี่ยง
สรุปภัยพิบัติ(สท+อต 030963) 63

แผนช่วยเหลือภัยพิบัติ
* แผนปฏิบัติการป้องกันฯปี 61 จังหวัดกำแพงเพชร
*แผนปฏิบัติการป้องกันฯปี 61 จังหวัดตาก
*แผนปฏิบัติการป้องกันฯปี 61 จังหวัดนครสวรรค์
*แผนปฏิบัติการป้องกันฯปี 61 จังหวัดพิจิตร
*แผนปฏิบัติการป้องกันฯปี 61 จังหวัดพิษณุโลก
*แผนปฏิบัติการป้องกันฯปี 61 จังหวัดสุโขทัย
*แผนปฏิบัติการป้องกันฯปี 61 จังหวัดอุตรดิตถ์
*แผนปฏิบัติการป้องกันฯปี 61 จังหวัดอุทัยธานี
*แผนปฏิบัติการป้องกันฯปี 61 จังหวัดเพชรบูรณ์

การเตรียมความพร้อมสถานการณ์ภัยพิบัติด้านปศุสัตว์
เสบียงอาหารสัตว์ช่วยภัยพิบัติปี 61
สรุปเสบียงอาหารสัตว์(ล่าสุด 25 กันยายน 63)
รายงานงบประมาณตามรายชนิดสัตว์

สรุปตัวชี้วัดปีงบประมาณ 64

 ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ พ.ศ.2561-2565 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 

คำสั่งยุทธาสตร์รายชนิดสัตว์
value รายชนิดสัตว์
* ยุทธศาสตร์กระบือในพื้นที่ เขต 6
* ยุทธศาสตร์โคนม เขต 6
* ยุทธศาสตร์โคเนื้อ เขต 6
* ยุทธศาสตร์แพะ เขต 6
* ยุทธศาสตร์ไก่พื้นเมือง เขต 6
* ยุทธศาสตร์ไก่ไข่ เขต 6
* ยุทธศาสตร์สุกร เขต 6

 คู่มือภัยพิบัติ   
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปี 2564

สรุปข้อมูลและสถิติสัตว์ปี 2562

สรุปข้อมูลและสถิติสัตว์ปี 2563

กระทรวงการคลัง อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๔๖๓ และขออนุมัติปฏิบัตินอกเหนือหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๔๖๔ กรณีโรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคลัมปี สกิน

* เปรียบเทียบอัตราการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยฯ พ.ศ. 2556 กับ พ.ศ.2564

หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน พ.ศ. 2564

คู่มือกระบวนงานสนับสนุนเสบียงสัตว์